Bread Crumb link

HetZijspoor

Zoeken in winkel

Winkelrubrieken

Homepage van winkel
Alle subrubrieken verbergen

Winkelpagina's

  • Algemene verkoopsvo​orwaarden
Nieuwsbrief van winkel!
Voeg mijn winkel toe aan uw favorieten en ontvang mijn e-mailnieuwsbrieven over nieuwe objecten en speciale acties.
Algemeen
  
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
 

1.        Afsluiting verkopen

 

De aanbiedingen zijn vrijblijvend met betrekking tot technische of andere veranderingen zoals vorm, kleur en/of gewicht die buiten onze wil om door de fabrikant aan het product aangebracht werden. De in de productbeschrijvingen aangegeven gewicht en schaal, tekeningen, verklaringen, beschrijvingen en afbeeldingen zijn voor de branche gebruikelijke benaderingswaarden.

Indien er extra vragen zijn omtrent een aangeboden artikel, dienen deze voor het uitbrengen van een bod per mail, telefonisch of per fax uitgesteld worden.

De noodzakelijke details hiervoor vindt U via de link “Contactgegevens”.

Indien een artikel via het internet aangeboden wordt in onze shop, wordt het beëindigen van de aanbieding - hetzij door het uitbrengen van het hoogste bod, hetzij door het gebruik maken van de functie “Nu Kopen” - wordt dit beschouwd als een officiële Verkoopsovereenkomst waarbij de verkoper zich ertoe verbindt het gekochte artikel te leveren en de koper zich ertoe verbindt de betalingsvoorwaarden na te leven. Indien het artikel aangeboden werd via veilingvorm, zijn de bieders er zich van bewust dat ze met het uitbrengen van een bod, op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden. Indien hun bod het hoogste blijkt na beëindigen van de veiling, zal dit ook beschouwd worden als een aankoopovereenkomst.

Indien bij een veiling de extra functie “Nu Kopen” aangeboden wordt, kan het artikel – zolang er geen bod uitgebracht werd – door de koper vroegtijdig beëindigd worden door gebruik te maken van de extra functie.

 

 

2.        Klantengegevens

 

De klantengegevens door ons verkregen na de bevestiging van het hoogste bod bij “Veilingen” of na aankoop met “Nu Kopen”, worden enkel gebruikt voor de uitvoering en afhandeling van de transactie.

De gegevens worden in een later stadium enkel intern gebruikt.

Wij verbinden er ons toe deze gegevens niet door te spelen aan eventuele derden.

 

 

3.        Prijzen

 

Alle prijzen, zowel de uiteindelijk behaalde hoogste biedingen bij “Veilingen” als de vaste prijzen bij “Nu Kopen”-aanbiedingen zijn inclusief 21% BTW.

De verkoper biedt in bepaalde gevallen tevens tweedehandsartikelen aan waarbij de BTW berekend wordt op de meerwaarde.

Bij dergelijke aanbiedingen verbindt de verkoper zich ertoe dit steeds uitdrukkelijk als dusdanig te vermelden in de aanbiedingsbeschrijving.

In de prijzen zijn niet inbegrepen: eventuele bank- of Paypalkosten, verzendings- en verpakkingskosten.

 

 

4.        Betalingsmodaliteiten

 

Na het beëindigen van de transactie, ontvangt de koper binnen de 48 uur een bevestiging van de aankoop via mail.

Deze mail bevat alle noodzakelijke details voor het uitvoeren van de betaling. Indien de koper gedomicilieerd is in het buitenland, ontvangt hij tevens de internationale bankgegevens.Indien er ten gevolge van de internationale banktransactie extra bankkosten aangerekend worden, zijn deze  op rekening van de verkoper.

De koper verbindt zich ertoe uiterlijk 7 dagen na de ontvangst van de betalingsgegevens. Van zodra de betaling ingeboekt werd op de bankrekening van de verkoper, worden de aangekochte artikelen verzonden.

Zolang de betaling niet ingeboekt is op de rekening van de verkoper, blijven de aangekochte artikelen volledige eigendom van de verkoper.

Indien de aankopen betrokken zijn op artikelen in voorverkoop (nog niet door de fabrikant uitgeleverde artikelen), wordt er een voorafbetaling gevraagd van 10% van de totale aankoopprijs. Van zodra de artikelen uitgeleverd worden, wordt de koper op de hoogte gebracht en ontvangt hij een betalingsaanvraag voor het restsaldo. Indien de fabrikanten niet in staat zijn om hun vooropgesteld programma binnen de voorziene termijnen te realiseren, kan Het Zijspoor hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

 

5.        Leveringen

 

De verkoper garandeert een levering zoals beschreven in het artikel.

In de praktijk houdt dit in dat de verkoper zo snel als mogelijk na het beëindigen van de aanbieding én de ontvangst van de betaling de aangekochte goederen levert. Hiervoor garandeert de verkoper 3 vaste verzendingsdagen per week, namelijk maandag, woensdag en vrijdag.

Ondanks het feit dat het grootste gedeelte van de artikelen die in de webshop Het Zijspoor aangeboden worden op stock zijn (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de artikelbeschrijving), kan het zijn dat door onvoorziene omstandigheden bepaalde artikelen al dan niet tijdelijk leverbaar zijn. In dit geval wordt de koper steeds hiervan op de hoogte gebracht en wordt het artikel onmiddellijk bij de betrokken fabrikant besteld en direct na ontvangst doorgestuurd naar de koper.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de fabrikant er niet in slaagt het artikel alsnog uit te leveren. In dit geval wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht en ontvangt hij het eventueel reeds betaalde bedrag voor dit artikel integraal terug.

 

 

6.        Verzending

 

Voor de verzending wordt beroep gedaan op de diensten van De Post.

Onze verzendingstarieven kan U vinden via de link “Verzendingen”. Deze tarieven zijn berekend op de vaste tarieven van De Post, vermeerderd met een kleine bijdrage voor de verpakking. De verkoper garandeert dan ook een verpakking met deugdelijk materiaal (stevig karton, bubbelfolie,…) om beschadiging tijdens het transport zoveel mogelijk te vermijden.

De basis van de verzendingskosten zijn  berekend op niet-genormaliseerde zendingen of verzending per Taxipost.

De ervaring van de verkoper (dit is echter geen bindende uitspraak leert dat verlies van pakketten bij De Post hoogst uitzonderlijk is.

Bijkomende opties zijn:

-          aangetekende zending: + € 4,50

-          verzekerde zending: + 5% van de totale waarde

Deze opties zijn facultatief en kunnen steeds aangevraagd worden door de koper.

Indien de koper dit wenst, is de verkoper steeds bereid om binnenlandse verzendingen te laten verlopen via de diensten van Kiala waarbij het tot op heden de enige Belgische mogelijkheid is om te verzenden via het systeem van online Track&Trace.

Voor buitenlandse klanten met grotere afnames kan er steeds overwogen worden om te verzenden via TPG, de Nederlandse Post.

De verzendingskosten zijn onderhevig aan 21% BTW

 

 

7.        Aansprakelijkheid

 

De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die niet aan opzet of grove schuld aan de verkoper is toe te rekenen of ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van de verkoper komen.

De verkoper draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen indien deze worden uitgegeven onder de eindverantwoordelijkheid van derden.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

De verkoper is niet aansprakelijk voor schade waartegen de koper zelf reeds verzekerd is.

 

 

8.        Teruggaverecht

 

Indien is aangetoond dat de geleverde artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de verkoper de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te terug te storten.

Het gehanteerde herroepingsrecht is onderhevig aan de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, Art. 46. § 1: "De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst."

Retourzendingen zijn in ieder geval slechts toegestaan na voorafgaand contact tussen koper en verkoper.

De artikelen dienen zich in de staat te bevinden zoals ze door de verkoper verzonden werden. Voor nieuwe artikelen betekent dit in hun originele, onbeschadigde verpakking.

De teruggave kan geschieden aan Het Zijspoor op het volgende adres:

 

        Frits Martens

        Burg. Van Hovelaan 44

        9170 De Klinge (Sint-Gillis-Waas)

        België

 

In ieder geval zijn de kosten ten gevolge van teruggave te dragen door de koper tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen.

 

 

9.        Waarborg

 

De verkoper waarborgt nieuwe artikelen in een toestand zonder tekorten aan te bieden.

Mocht de koper toch gebreken vaststellen aan de ontvangen artikelen, dan verbindt Het Zijspoor zich ertoe de artikelen te vervangen. Dit volgens het Europees recht met een waarborgtermijn van 2 jaar, tenzij de waarborgvoorwaarden anders gestipuleerd werden door de fabrikant van het betrokken artikel.

De waarborg geldt niet voor artikelen waarbij de tekortkomingen te wijten zijn aan gebruiksslijtage, foutief gebruik of eigen manipulaties aan het artikel.

Bij tweedehandsartikelen verbindt zich ertoe de artikelen waarheidsgetrouw te beschrijven. De verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele verdoken tekortkomingen. Aldus wordt er hiervoor ook geen garantie voorzien